BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod.                                                                  

Uchovávejte mimo dosahu dětí !!!

Podle potřeby použijte ochranné pomůcky (ochranné rukavice, brýle). Po manipulaci si důkladně umyjte ruce.

 

Detailní pokyny:

Zasažení pokožky - důkladně omyjte vodou a mýdlem, následně namažte krémem. Pokud by se objevilo zarudnutí které by přetrvávalo delší dobu, vyhledejte lékaře
Zasažení očí - vyplachujte velkým množstvím vody po dobu 10 minut a vyhledejte lékaře
Pozření - vypijte zhruba 500ml vody a vyvolejte zvracení, následně vyhledejte lékaře
Vdechnutí výparů - přejděte na čistý vzduch a pokud by se objevili potíže, vyhledejte lékaře. Vždy pracujte v dobře větraných prostorách
Potřísněné oděvy - svlékněte a nechte vyvětrat a lepidlo zaschnout nebo ho můžete odstranit perchlorethylenem. Zaschlé lepidlo lze z textilií nebo obuvi těžko odstranit
Skladování lepidla - na suchém chladném místě, obsahuje těkavé rozpouštědlo. Nevystavujte slunečnímu svitu !
 

 

 

Copyright ©  Oficiální distributor pro ČR a SR  www.zelenelasery.cz   www.E6000.cz   www.E6000.sk